Leeuwstraat 72 - 5408 PL Volkel - 0413 272712
Loading...
(0) Subtotaal winkelwagen: € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Bijzondere bepalingen terzake opleidingen

Artikel C1: Uitvoering van de overeenkomst

C1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment in Nederland bekende stand der wetenschap. Gebruiker zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst;
C1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, mits voldoende gekwalificeerd;
C1.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
C1.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
C1.5 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdracht-gever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
C1.6 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is gebruiker echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt. C1.7 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is;

Artikel C2: Annulering door opdrachtgever/cursist

C2.1 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
C2.2 Indien opdrachtgever/cursist de overeenkomst annuleert is opdrachtgever/cursist gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 20%;
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 40%;
Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%;
C2.3 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;
C2.4 Indien opdrachtgever opgegeven deelnemers vervangt door andere deelnemers, geldt dat niet als annulering van (een deel) van de overeenkomst. Wel zal opdrachtgever € 25,00 per gewijzigde deelnemer aan administratiekosten verschuldigd zijn.
C2.5 Het niet verschijnen van één of meer deelnemers geldt als annulering van (een evenredig deel van) de overeenkomst;

Artikel C3: Wijziging van de overeenkomst

C3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
C3.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
C3.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
C3.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
C3.5 Gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend;

Artikel C4: Contractsduur; uitvoeringstermijn

C4.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opleiding, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
C4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen;

Artikel C5: Tarief

C5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen;
C5.2 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of dagdelen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of dagdeeltarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen;
C5.3 Het tarief is exclusief BTW. Dit geldt eveneens voor eventuele kostenramingen;
C5.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden is gebruiker gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen;
C5.5 Indien gebruiker met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;
C5.6 Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen;
C5.7 Bovendien mag gebruiker het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief;
C5.8 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien gebruiker schade lijdt ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden. De schade wordt ten minste begroot op materiaalkosten en overige reeds gemaakte kosten;
C5.9 Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;
C5.10 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden;

Artikel C6: Onderzoek, reclames

C6.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
C6.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
C6.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel "Aansprakelijkheid".

Artikel C7: Opzegging

C7.1 Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen;
C7.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden;
C7.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn;
C7.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever, na voorafgaand overleg, in rekening gebracht;

Artikel C8: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

C8.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening;
C8.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen;

Artikel C9: Aansprakelijkheid

C9.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
C9.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar voor het desbetreffende geval uitkeert;
C9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief;
C9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
C9.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
C9.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel C10: Aanmelding opleidingen

C10.1 Ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding van gebruiker ontvangt opdrachtgever een aanmeldingsformulier, welk formulier door de opdrachtgever ingevuld en ondertekend moeten worden;
C10.2 Na retourontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier ontvangt de opdrachtgever, indien hij aan alle voorwaarden voldoet, een inschrijvingsbevestiging;