Leeuwstraat 72 - 5408 PL Volkel - 0413 272712
Loading...
(0) Subtotaal winkelwagen: € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Bijzondere bepalingen terzake verkoop

Artikel B1: Levering

B1.1 Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, ofwel een door gebruiker aangegeven plaats;
B1.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
B1.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper; B1.4 Indien de zaken worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
B1.5 Indien gebruiker gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
B1.6 Indien partijen een termijn voor levering zijn overeengekomen, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Bij overschrijding van een termijn heeft koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

Artikel B2: Monsters en modellen

Is aan koper een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

Artikel B3: Onderzoek, reclames

B3.1 Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
B3.2 Klachten over de geleverde zaken dienen door koper binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
B3.3 Indien ingevolge lid 2 tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven;
B3.4 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker naar zijn keuze de gebreken herstellen c.q. de geleverde zaken vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel "Aansprakelijkheid" bepaalde;
B3.5 De in de handel gebruikelijke of slechts geringe technische niet vermijdbare afwijkingen van kwaliteit, kleur, uitvoering of design, kunnen niet als klacht in aanmerking worden genomen;
B3.6 Het retourrecht zoals voor consumenten binnen de EU geldt is niet van toepassing op leveringen aan bedrijven en is derhalve niet van toepassing;

Artikel B4: Vergoedingen, prijs en kosten

B4.1 Indien gebruiker met koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;
B4.2 Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal;
B4.3 Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel B5: Eigendomsvoorbehoud

B5.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker, totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
B5.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
B5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen;
B5.4 Voor het geval dat gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel B6: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde machines en andere zaken gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel B7: Aansprakelijkheid

B7.1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld;
B7.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag;
B7.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
B7.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;
B7.5 De aansprakelijkheid geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;
B7.6 Indien de levering een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de garantie die de producent van de zaak geeft;
B7.7. Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden op de door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;