Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   U kunt onze algemene voorwaarden direct downloaden via: Algemene voorwaarden

   Algemene en bijzondere voorwaarden

   Van: HAHA ENTERTAINMENT
   Adres: Leeuwstraat 72
   5408 PL Volkel
   Tel: 0413 272712

   Ingeschreven bij de kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 33291401
   O.B. Nummer: 805774269B01

   Artikel 1: Definities

   In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;
   Gebruiker: HaHa Entertainment, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
   Wederpartij: de huurder, c.q. koper, c.q. opdrachtgever;
   Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en huurder/koper/opdrachtgever;

   Artikel 2 Algemeen

   2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
   2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en wederpartij strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren;
   2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
   2.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

   Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

   3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
   3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
   a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
   b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door gebruiker gedaan aanbod;
   3.3 Indien wederpartij de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
   3.4 Levertijden in offertes van gebruiker zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
   3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euros exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
   3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
   3.7 Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren;
   3.8 Gebruiker behoudt zich het recht voor om zaken niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen;
   3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
   3.10 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;
   3.11 Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden;
   3.12 Wordt de offerte niet aanvaard, dan is gebruiker gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen, indien zulks voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.

   Artikel 4 Annulering

   Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst en onverminderd het bepaalde in de bijzondere voorwaarden;BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van

   Artikel 5 Opschorting en ontbinding

   5.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   - wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
   - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen
   omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
   - er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
   - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; 5.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
   5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op koper/huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
   5.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

   Artikel 6 Overmacht

   6.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
   6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;
   6.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;
   6.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
   6.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

   Artikel 7 Transport, risico

   Indien en voorzover verhuurder/verkoper het transport, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door huurder/koper aan verhuurder/verkoper is verstrekt, door verhuurder/verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt huurder/koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;

   Artikel 8 Betaling

   8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
   8.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 30 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
   8.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
   8.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

   Artikel 9 Incassokosten

   9.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
   9.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
   9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

   Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

   10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet;
   10.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
   10.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
   Slotbepalingen van algemene en bijzondere voorwaarden

   Geschillen

   Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

   Toepasselijk recht

   Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »